I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa warunki najmu chat i pobytu w ANIELSKIE CHATY w Soblówce, którego właścicielem jest Józef Płoskonka, Soblówka 192a, 34-371 Ujsoły, zwany dalej Wynajmującym.

 1. Dokonanie rezerwacji chaty w formie pisemnej lub przez wpłatę zadatku na rachunek bankowy. Wynajmującego oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz akceptację jego postanowień.
 2. Wpłata zadatku stanowi potwierdzenie zawarcia umowy najmu chaty na warunkach określonych w regulaminie.
 3. Regulamin oraz cennik najmu chat są publikowane pod adresem https://www.anielskiechaty.pl
 4. Rezerwujący chatę zwany będzie w regulaminie Gościem.
 5. Wynajmujący nie zapewnia dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu Gościa.

II. REZERWACJA I OPŁATY

 1. Przyjazd do chaty wymaga wcześniejszej rezerwacji.
 2. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod nr 606 754 075 lub drogą mailową na adres kontakt@anielskiechaty.pl
 3. Wszystkie opłaty za pobyt uzgadniane są przed przyjazdem do chaty.
 4. Osoby, które nie dokonają rezerwacji wcześniej, w przypadku braku miejsc nie zostaną zakwaterowane.
 5. Proces rezerwacji polega na wpłacie zadatku w kwocie stanowiącej nie mniej niż 30 do 80% kosztów rezerwowanych noclegów.
 6. Wpłaty zadatku należy dokonać w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania rezerwacji na rachunek bankowy Wynajmującego nr: 79 2490 0005 0000 4000 7172 5075. W tytule wpłaty należy wpisać: zadatek za nocleg w dniach … dla … osób oraz imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji.
 7. Wpłacony zadatek jest zaliczany na poczet ceny pobytu.
 8. W dniu przyjazdu należy okazać aktualny dowód tożsamości oraz dokonać wpłaty reszty należności za pobyt.
 9. Wpłacony zadatek nie będzie zwracany jeżeli Gość zrezygnuje z pobytu w chacie lub dokona zmiany terminu rezerwacji.
 10. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 200 ‒ 1000 zł, która jest zwracana po odbiorze chaty bez zastrzeżeń. Przy wpłacie kaucji Gość podpisuje zobowiązanie do pokrycia ewentualnie wyrządzonych szkód w czasie pobytu w chacie. Wzór zobowiązania stanowi załącznik do regulaminu.
 11. W przypadku skrócenia pobytu kwota za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi.

III. WARUNKI POBYTU

 1. Chaty wynajmowane są na doby.
 2. W chatach obowiązuje doba hotelowa, która trwa od godziny 17.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 w dniu wyjazdu. O wcześniejszym lub późniejszym przyjeździe Gość powinien zawiadomić Wynajmującego na dzień przed przyjazdem.
 3. Nie opuszczenie chaty do godziny 11.30 w dniu wyjazdu traktowane jest jako przedłużenie pobytu. Tym samym naliczana jest opłata za kolejną dobę.
 4. Wydanie chaty i kluczy następuje w obecności Wynajmującego. Ewentualne uwagi co do stanu chaty lub jej wyposażenia muszą być zgłoszone niezwłocznie w dniu jej wydania.
 5. Goście są zobowiązani do utrzymania chaty w należytym stanie.
 6. Gość odpowiada finansowo za szkody powstałe w chacie w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to aby wszelkie naprawy zniszczeń, usunięcie uszkodzeń i uzupełnienie braków zostały wykonane na jego koszt. Na pokrycie szkód w pierwszej kolejności zaliczana będzie wpłacona kaucja. W razie powstania szkód przewyższających kwotę kaucji, Gość pokryje różnicę w dniu wyjazdu. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn różnica pomiędzy wpłaconą kaucją a wysokością stwierdzonej szkody nie może być przez Gościa zapłacona w dniu wyjazdu zobowiązuje się on do jej uregulowania w ciągu 7 dni od dnia wyjazdu. Wysokość szkody jest ustalana w protokole szkód.
 7. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 06.00.
 8. W godzinach ciszy nocnej goście zobowiązani są do zachowania, które nie zakłóca spokoju innych gości Gospodarstwa.
 9. Organizowanie imprez w chacie jest zabronione o ile nie wyrazi na to zgody wynajmujący. W żadnym razie zorganizowana impreza nie może jednak zakłócać spokoju innych gości Gospodarstwa.
 10. Liczba osób przebywających w chacie nie może być większa od ustalonej w procesie rejestracji. W przypadku naruszenia powyższego postanowienia Wynajmujący zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy bez obowiązku zwrotu wniesionej wcześniej ceny. Strony mogą uzgodnić przyjęcie dodatkowej osoby za dopłatą.
 11. Wynajmujący akceptuje pobyt zwierząt w chacie po uprzednim zgłoszeniu w procesie rezerwacji.
 12. Gość, który przywozi do obiektu zwierzę domowe jest zobowiązany zachować wszelkie środki bezpieczeństwa i ponosi całkowitą odpowiedzialność ze ewentualne szkody przez nie spowodowane. Zaleca się wyprowadzenie zwierząt poza teren Gospodarstwa w celu załatwienia potrzeb fizjologicznych. Obowiązkiem opiekuna zwierzęcia jest sprzątanie jego odchodów na terenie Gospodarstwa.
 13. Do obowiązków Gościa należy:
  a)przestrzeganie niniejszego regulaminu,
  b)niezorganizowanie libacji alkoholowych,
  c)niezakłócanie spokoju i bezpieczeństwa pozostałych gości Gospodarstwa,
  d)utrzymanie czystości, ładu i porządku w chacie i jej otoczeniu,
  e)dbanie o sprzęt i powierzone mienie,
  f)użytkowanie urządzeń sanitarnych zgodnie z ich przeznaczeniem,
  g)przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w szczególności całkowicie zakazuje się:
  -palenia tytoniu w chacie,
  -używania urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową nie będących na wyposażeniu chaty,
  -dokonywania samodzielnych napraw sprzętów elektrycznych znajdujących na wyposażeniu chaty,
  h) segregowanie śmieci i umieszczanie ich we właściwych workach:
  -do czarnego worka ‒ balast,
  -do żółtego worka ‒ plastik, złom, puszki, makulatura,
  -do zielonego worka ‒ szkło,
  i) w przypadku korzystania z kominka lub grilla ich wyczyszczenie oraz wysypanie popiołu do metalowego pojemnika znajdującego się na zewnątrz chaty obok koszy na śmieci. Nie wykonanie obowiązków wymienionych w lit. h) oraz i) skutkować będzie potrąceniem kwoty 50 zł z wpłaconej przez Gościa kaucji.
 14. Gość ma obowiązek parkować samochód w miejscu wyznaczonym przez Wynajmującego.
 15. Gość po zakończonym pobycie ma obowiązek posprzątać chatę, pozostawić umyte naczynia i sprzęty kuchenne. Nie wykonanie powyższych obowiązków skutkować będzie potrąceniem kwoty 100 zł z wpłaconej przez Gościa kaucji.

IV. Prawa i obowiązki Wynajmującego

 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gościa w chacie po jej opuszczeniu, a także za rzeczy pozostawione w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
 2. Wynajmujący zobowiązuje się nie udzielać informacji o danych osobowych gości osobom trzecim.
 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania przez Gościa regulaminu.
 4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i majątkowe wyrządzone przez osoby trzecie.
 5. Wynajmujący może odmówić przyjęcia gości, którzy:
  a)podczas wcześniejszego pobytu w chacie naruszyli warunki regulaminu,
  b)pozostają pod wpływem alkoholu albo innych używek,
  c)zachowują się agresywnie lub stanowią zagrożenie dla innych gości oraz personelu i Wynajmującego.
 6. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki w dostawie energii elektrycznej i wody.
 7. Wynajmujący ma prawo żądania natychmiastowego opuszczenia chaty przez Gościa, który rażąco narusza postanowienia regulaminu bez obowiązku zwrotu zapłaconej wcześniej przez Gościa ceny.

V. Rozstrzyganie sporów

 1. Wszelkie spory Strony będą się starały rozwiązywać w sposób polubowny. W przypadku niedojścia do porozumienia w ciągu 14 dni od dnia powstania sporu, poddadzą go rozstrzygnięciu Sądowi Powszechnemu.
 2. W sprawach nie unormowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.